Kurs-/ stundenplan                       zeit       KursE 

Montag

ONLNE KURSE:

(10.45      PILATES  Boden & Reformer 1-2)

17.30      PILATES  Boden & Reformer 1                      
18.45      PILATES  Boden & Reformer 2                           
20.00      PILATES  Boden & Reformer 1-2

Dienstag

ONLNE KURSE:

17.45  Online Pilates 1-2 mit und ohne Kleingeräte 1-2
20.15  Online Pilates 1-2 mit und ohne Kleingeräte 1-2

(08.30     PILATES  Reformer & Geräte 1-2)
09.45     PILATES  65+
11.00     PILATES  Boden & Reformer 1

16.30     PILATES  Boden & Reformer 1
17.45     Online Pilates 1-2 mit und ohne Kleingeräte 1-2
17.45.    PILATES  Boden & Reformer 1- 2
19.00     PILATES  Boden & Reformer 2-3
20.15     PILATES  Boden & Reformer 2
20.15     Online Pilates 1-2 mit und ohne Kleingeräte 1-2

Mittwoch

ONLNE KURSE:

(12.00     PILATES  Boden & Reformer 1)

18.30     PILATES  Boden & Reformer 1- 2
19.45     PILATES  Reformer & Barre Training 1-2

Donnerstag

ONLNE KURSE:

18.30  Online Pilates 1-2 mit und ohne Kleingeräte

 07.30    PILATES  Reformer & Geräte 1-2
 08.45    PILATES  Boden & Reformer 1-2
 10.00    PILATES  65+

17.30    PILATES  Reformer & Geräte 1
18.30    Online Pilates 1-2 mit und ohne Kleingeräte                  
18.30    PILATES  Boden & Reformer 2
19.45    PILATES  Reformer & Geräte 1-2

Freitag 

ONLNE KURSE:

10.00  Online Pilates 1-2 mit und ohne Kleingeräte

10.00     PILATES  Online Kurs Matte 1-2
(11.15    PILATES  Boden & Reformer 1-2*)

17.00     PILATES  Reformer & Geräte 1-2
(18.15     PILATES  Reformer & Geräte  2*)

Samstag

08.45      PILATES  Reformer & Geräte 1-2
10.00      PILATES  Reformer & Geräte  1-2
(11.15      PILATES  Reformer & Geräte  2)

Sonn-/ Feiertage

Geschlossen

kursplan